Phạm vi di chuyển 450 km của Taycan được tính như thế nào?

Phạm vi được xác định trong quy trình thử nghiệm tiêu chuẩn WLTP (Quy trình kiểm tra xe hạng nhẹ hài hòa trên toàn thế giới), cho phép so sánh giữa các nhà sản xuất. kết quả của phạm vi di chuyển cũng bao gồm phần đường di chuyển có được từ hệ thống thu hồi động năng (thu hồi năng lượng khi phanh).

Có thể bạn muốn biết