Thị trường Việt Nam đã sẵn sàng cho các dòng xe thuần điện với điều kiện cơ sở hạ tầng như hiện tại hay chưa?

Lĩnh vực di động điện là một khái niệm còn khá mới đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở hạ tầng tại Việt Nam đang được cải thiện nhanh chóng và chúng ta sẽ nhìn thấy sự đầu tư mạnh mẽ để bắt kịp tốc độ tăng trưởng dân số và kinh tế trong tương lai gần.
Vì vậy, sự khởi động của việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho xe điện tại Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có thể bạn muốn biết